Trang tin BĐS hàng đầu Bình Dương

1BN

KAIZEN

1BN2

VMC EDUCATION - KAIZEN

17/06/2023 - 18:06

VMC EDUCATION hợp tác với Viện Kaizen Việt Nam là Viện duy nhất tại Việt Nam trực thuộc Viện Kaizen toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Kaizen (Cải tiến liên tục), Lean (Quản lý tinh gọn). Các khóa huấn luyện những phương pháp Kaizen không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần xây dựng môi trường “văn hóa cải tiến” doanh nghiệp.

 

 

Hoạt động tư vấn và đào tạo trên tất cả lĩnh vực cụ thể như sau:

 

- Nền tảng về cải tiến.

- Quản lý năng suất toàn diện.

- Quản lý dòng chảy toàn diện.

- Cải tiến trong văn phòng.

- Cải tiến kỹ năng làm việc nhóm.

- Cải tiến Điều hành sản xuất.

- Cải tiến kỹ năng Quản đốc & Tổ trưởng.

- Thực hành 5S.

- Cải tiến Huấn luyện.

- Hộp công cụ cải tiến.

- Quản lý dịch vụ toàn diện.

- Quản trị Hành chính tinh gọn.

- Cải tiến hệ thống quản lý tích hợp.

- Quản lý rủi ro doanh nghiệp.

- Quản lý thành công bền vững trong doanh nghiệp.

- Cải tiến quản lý.

- Cải tiến lãnh đạo.

- Kiểm soát cải tiến.

- Quản lý tinh gọn.- Chiến lược và Marketing tinh gọn.

---*****---

 

In English:

Consultancy and training activities in all specific areas are, as follows:

- Models for improvement and growth.

- Total productive management.

- Total quality management.

- Total Flow management.

- Improvements in the office.

- Improve teamwork skills.

- Improve in production.

- Improve manager & team leader skills.

- Practice 5S.

- Improved Training.

- Enhanced toolbox.

- Total service management.

- Administrative administration streamlined.

- Improved integrated management system.

- Enterprise Risk Management.

- Managing success in the enterprise.

- Improved management.

- Improve leadership.

- Improved control.

 

- Lean Management - Strategy and Marketing streamlined.